Tổng đài PABX

Tổng đài PABX

Tổng đài PABX

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Tổng đài PABX

Sắp xếp theo:

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696

14.242.000 đ

Tổng đài PABX

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696

08 line vào - 48 máy nhánh,co thể mở rộng thêm

Tổng đài điện thoại Pabx CP832

4.244.000 đ

Tổng đài PABX

Tổng đài điện thoại Pabx CP832

04 line vào - 16 máy nhánh,có thể mở rộng thêm

Tổng đài điện thoại Pabx CS416

3.312.000 đ

Tổng đài PABX

Tổng đài điện thoại Pabx CS416

4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Pabx CS308

2.381.000 đ

Tổng đài PABX

Tổng đài điện thoại Pabx CS308

3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Pabx MS108

1.408.000 đ

Tổng đài PABX

Tổng đài điện thoại Pabx MS108

Dung lượng 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ.

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật